Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje bardzo szeroki zakres działań, jakie może podejmować psycholog w celu zapewnienia klientowi pomocy i narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, pokonywaniu trudności czy w rozwoju osobistym. Pomoc psychologiczna obejmuje nie tylko działania nastawione na doraźną pomoc i leczenie, ale również na promocję zachowań prozdrowotnych (to znaczy nastawionych na rozwój cech sprzyjających kształtowaniu i zachowaniu zdrowia, również upowszechnianie wiedzy psychologicznej) i prewencję.

Prewencja oznacza zespół działań mających na celu obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym u klienta. Cel ten osiągany jest poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka oraz wzmacnianie zasobów. Działanie prewencyjne ma w pierwszej kolejności przeciwdziałać pojawieniu się zaburzeń – nastawione jest więc na grupy ryzyka. Poradnictwo psychologiczne ma również na celu pomoc osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe bądź trudności przystosowawcze. Jest ono użyteczne w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych.

Najczęściej pomoc psychologiczna sprowadza się do udzielania wsparcia i towarzyszenia klientowi w radzeniu sobie z trudnościami oraz pomocy w przejściu najtrudniejszych etapów życia klienta.

W wachlarzu działań podejmowanych przez psychologa jest również interwencja kryzysowa. Jest to działanie zmierzające do odzyskania przez klienta dotkniętego kryzysem zdolności do jego samodzielnego rozwiązania. Może mieć charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys to moment zwrotny, stan cechujący się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, strachem przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy z zewnątrz ze względu na ograniczenie lub wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu.

Pomoc psychologiczna polega przede wszystkim na spotkaniu się klienta z psychologiem i diagnozie obszarów trudnych, z którymi osoba sobie nie radzi. Następnie określa się czynniki podtrzymujące istnienie problemu oraz potencjalne trudności związane z jego rozwiązaniem. Gdy psycholog wie już, jaki jest powód zgłoszenia się klienta po pomoc, może zaproponować odpowiednie działania takie, jak psychoterapia indywidualna lub grupowa, trening rozwojowy, grupy wsparcia i inne metody powszechnie stosowane w psychologii i psychoterapii. Tego rodzaju oferowana pomoc wzmacnia klienta w realizowanych przez niego zmianach. Łatwo można wywnioskować, iż pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa klinicznego może mieć bardzo zróżnicowane formy. Jednakże cele tej pomocy zawsze są ukierunkowane na dobro osób i społeczności.